عضویت
ثبت نام
داوطلب ورود به سطح 2,3 داوطلب ورود به مقطع عمومی
* نام خانوادگی * نام
* کد ملی * کد طلبگی
* محل تولد تاریخ تولد
معدل پایه 5 معدل پایه 4
   
معدل نیمسال اول پایه 8 معدل نیمسال اول پایه 7
معدل نیمسال اول پایه 10 معدل نیمسال اول پایه 9
* تحصیلات کلاسیک * وضعیت تاهل
* شهرستان محل تحصیل * وضعیت تلبس
* نام مدارس قبلی
    * وضعیت امتحان شفاهی
* تلفن * آدرس کامل
توضیحات * همراه
( دروس ناقص پایه قبل ذکر شود ) * تصویر الزامی می باشد